ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

*** ให้ใช้ Username และ Password ชุดเดียวกับเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

--คู่มือการใช้งาน-- || --แสดงลำดับการแจ้งซ่อมทั้งหมด--